ورود به
مجمع عمومی عادی سالیانه
و
مجمع عمومی فوق العاده
و
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

شرکت سهامی ایرانی تولید اتومبیل (سایپا)

2