ورود به
مجمع عمومی عادی سالیانه
و
مجمع عمومی فوق العاده

شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا

2