ورود به پخش زنده
مجمع عمومی عادی سالیانه و
مجمع عمومی فوق العاده

شرکت سپيد ماکيان(سهامى عام)

3