ورود به
مجمع عمومی فوق العاده و
مجمع عمومی عادی سالیانه

شرکت سپيد ماکيان(سهامى عام)

2