ورود به
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
شرکت سرمایه گذاری شاهد

زمان برگزاری شنبه 1403/04/30 ساعت 09:00

با وارد کردن کدبورسی به صورت کامل شامل حروف و ارقام ، و شماره شناسنامه سهامدار حقیقی یا شماره ثبت سهامدار حقوقی وارد مجمع آنلاین شوید.
اگر مشکل در ورود دارید، راهنمای ورود و رفع مشکل را با دقت پیروی کنید.

2