ورود به
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
شرکت سیمان شرق

2