ورود به پخش زنده مجمع
عمومی فوق العاده
شرکت پتروشیمی تخت جمشید