ورود به پخش زنده
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
شرکت پتروشیمی تخت جمشید

3