ورود به پخش زنده
مجمع عمومی عادی سالیانه
و مجمع عمومی عادی فوق العاده

شرکت پتروشیمی تخت جمشید

2