ورود به
مجمع عمومی عادی سالیانه
و مجمع عمومی فوق العاده

شرکت صنعت روی زنگان

2